Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức vòng 2 Bệnh viện Mắt Hải Phòng năm 2020

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN MẮT


Số: 02 /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức vòng 2

Bệnh viện Mắt Hải Phòng năm 2020


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định 1324/2016/QĐ-UBND;

Căn cứ Công văn số 6527/UBND-NV ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quy định cơ chế tự chủ của bệnh viện Mắt;

Căn cứ Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định 408.1/QĐ-BVM ngày 01/12/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2020 thông báo:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt vòng 2 gồm 06 người (có danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2020 thông báo cho các thí sinh được biết và thực hiện./.

N¬i nhËn:

- Các thí sinh dự tuyển;

- Sở Nội vụ;

- BVM (đăng cổng TT);

- Lưu VT, TCHC (3).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

Phan Huy Thục

 

 


Đăng nhập