Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN MẮT


Số: 02 /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2020

Thông báo

Về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức


Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định 1324/2016/QĐ-UBND;

Căn cứ Công văn số 6527/UBND-NV ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 408.1/QĐ-BVM ngày 01/12/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2020 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, cụ thể như sau:

1. Phổ biến nội quy xét tuyển

Thời gian: 9h00’ ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: tại Hội trường Bệnh viện Mắt Hải Phòng, địa chỉ: 383 Lán Bè - Lê Chân - Hải Phòng.

2. Tổ chức Kiểm tra, sát hạch

- Hình thức: Thực hành chuyên môn liên quan đến vị trí dự tuyển

- Thời gian: 14h00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Mắt, số 383 Lán Bè, Lê Chân, Hải Phòng.

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách có mặt trước 30 phút để chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước khi tham gia kiểm tra sát hạch. Khi đi mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc các giấy từ tùy thân khác có ảnh để kiểm tra, đối chiếu  (danh sách thí sinh kèm theo).

Hội đồng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thí sinh dự tuyển;

- Sở Nội vụ;

- BVM (đăng cổng TT);

- Lưu VT, TCHC (3).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

 

PHAN HUY THỤC

 


Đăng nhập