Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Ban Giám đốc
Gồm có Giám đốc và 02 Phó giám đốc


 

Bác sĩ CKII Trần Mạnh Đô
Giám đốc 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Hằng
Phó Giám đốc


 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vui
Phó giám đốcTin khác
Đăng nhập