Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt Hải Phòng năm 2020

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BỆNH VIỆN MẮT

Số: 40/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc